Skip to content

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

Finecast Holdings Limited (“Finecast”) ให้บริการเว็บไซต์นี้รวมถึงบริการที่เกี่ยวข้อง (“บริการ”) เพื่อใช้บริการนี้ คุณจำเป็นต้องอ่านและยินยอมตามข้อกำหนดเหล่านี้ (“ข้อตกลง” นี้) ด้วยการใช้บริการนี้ หมายความว่าคุณให้การยินยอมตามเงื่อนไขดังนี้:

1 ข้อกำหนดด้านการให้สิทธิ์อนุญาต

1.1 การให้สิทธิ์อนุญาต Finecast ให้สิทธิ์ที่ไม่ผูกขาด ไม่สามารถโอนได้ สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งถูกจำกัดไว้สำหรับการเข้าถึงบริการเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของผู้ใช้บนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกเผยแพร่หรือแสดงสู่สาธารณะ สร้างผลงานลอกเลียนแบบ จำหน่าย ประมูล ให้กู้ยืม ให้เช่าซื้อ ให้เช่า แจกจ่าย ถ่ายโอน หรือเปิดเผยส่วนใดของบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงภาพจากหน้าจอ วิดีโอ เอกสารประกอบ หรือคู่มือการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการ) ยกเว้นแต่ที่ระบุไว้ในข้อตกลงฉบับนี้ เว้นแต่ได้รับอนุญาต Finecast ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมด

1.2 ข้อจำกัดของสิทธิ์อนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามข้อตกลงฉบับนี้หรือมีระบุไว้โดย Finecast ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้ดำเนินการดังนี้:

 1. อนุญาตให้มีการถ่ายโอน สร้างเครือข่าย ส่งต่อ แจกจ่าย หรืออนุญาตให้มีการใช้บริการโดยบุคคลที่สาม
 2. ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือแยกส่วนใดๆ ของบริการ
 3. ส่งต่อหรือมีการสื่อสารใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการคุกคาม เป็นการละเมิด ก่อกวน หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น แสดงความเกลียดชังตามเชื้อชาติ ชาติพันธุ์หรือกระกระทำใดๆ ที่น่ารังเกียจ
 4. มุ่งร้ายต่อผู้เยาว์ในทุกทาง
 5. ปลอมแปลงตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือมีการกล่าวเท็จบิดเบือนความจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าว
 6. ปลอมแปลงส่วนหัวของข้อมูลหรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ เพื่อปกปิดที่มาของข้อมูลใดๆ ที่ส่งไปยังผู้ใช้รายอื่น
 7. ส่งต่อ เข้าถึง หรือมีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่คุณไม่มีสิทธิ์ในการส่งต่อตามกฎหมายหรือภายใต้สัญญา (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์และเป็นความลับซึ่งรับทราบหรือเปิดเผยขณะเป็นลูกจ้างหรือข้อตกลงแบบปิดผนึก)
 8. ส่งต่อ เข้าถึง หรือมีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของผู้ใด
 9. ส่งต่อ เข้าถึง หรือมีการสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลใดๆ ที่มีซอฟต์แวร์ไวรัสหรือโค้ดคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อรบกวน ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ
 10. เป็นการรบกวนหรือยับยั้งการให้บริการหรือการใช้บริการของผู้ใช้รายอื่นๆ
 11. การละเมิดกฎหมายในท้องถิ่น รัฐ ประเทศ หรือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีเจตนาและไม่มีเจตนา รวมถึงการแลกเปลี่ยนมาตรการการรักษาความปลอดภัยและข้อบังคับ ขั้นตอน หรือนโยบายใดๆ ที่บังคับใช้ในขณะนั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริการ
 12. เฝ้าติดตามตรวจสอบการเข้าชมหรือทำการค้นหาเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายใดๆ
 13. ดัดแปลง ลบ หรือสร้างความเสียหายให้กับข้อมูลที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของผู้ใช้รายอื่นๆ
 14. การใช้บริการในเชิงที่เกี่ยวข้องกับการพนันหรือการเสี่ยงโชคอย่างผิดกฎหมาย
 15. ดำเนินการที่เป็นอันตรายต่อบริการ เช่น การใช้โปรแกรมหรือกลไกอื่นๆ เพื่อทำให้ระบบเครือข่ายทำงานช้าหรือเกิดความเสียหาย หรือ
 16. อนุญาตให้มีการใช้งานโดยผู้อื่นในเชิงที่เป็นการละเมิดต่อข้อตกลงฉบับนี้

1.3 การชดใช้ค่าเสียหาย ผู้ใช้ (i) ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย ป้องกันและยับยั้งไม่ให้เกิดอันตรายและ (ii) ในที่นี้ ให้กับ Finecast ผู้อนุญาต และผู้ดูแลโดยตรงและโดยอ้อม บริษัทในเครือและบริษัทลูก รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน และตัวแทนที่เกี่ยวข้องต่อการสูญเสีย ความรับผิด การเรียกร้อง ภาระผูกพัน ต้นทุนและ/หรือค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่สมเหตุสมผล) ซึ่งเป็นผลมาจาก เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของผู้ใช้หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือการละเมิดข้อตกลงฉบับนี้โดยผู้ใช้

1.4 ระยะเวลาของข้อตกลง Finecast อาจสิ้นสุดการให้สิทธิ์อนุญาตในที่นี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบตามดุลยพินิจของ Finecast แต่เพียงผู้เดียวโดยการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอีเมล ผู้ใช้สามารถสิ้นสุดข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบได้ทุกเมื่อโดยยุติการใช้บริการ

2. ความเป็นเจ้าของ

2.1 ทรัพย์สินทางปัญญาของ Finecast เว้นแต่ใบอนุญาตแบบจำกัดที่เพิกถอนได้ซึ่งออกให้โดยชัดแจ้งในที่นี้ Finecast เป็นเข้าของสิทธิ์ ชื่อ และประโยชน์ทั้งหมดในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับบริการและสำเนาทั้งหมด การใช้งานโดยผู้ใช้ และเนื้อหารวมถึงข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมจากผู้ใช้ สิทธิ์เหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในคำแนะนำหรือความคิดเห็นจากผู้ใช้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ใช่ในการปรับปรุงการให้บริการ บริการนี้มีลิขสิทธิ์และได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รวมถึงบทบัญญัติสนธิสัญญาระหว่างประเทศตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ผู้ใช้รับทราบว่าบริการนี้ประกอบด้วยความลับทางการค้าของ Finecast ที่มีมูลค่า และ Finecast และ/หรือผู้ให้สิทธิ์อนุญาตเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในบริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดไว้เพียงสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ การคิดค้น สิทธิ์ในความลับทางการค้า สิทธิ์ในงานออกแบบ สิทธิ์ในฐานข้อมูล สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในที่นี้ ผู้ใช้ไม่สามารถลบประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และกรรมสิทธิ์อื่นๆ จากบริการนี้ได้ ผู้ใช้ยินยอมที่จะเก็บรักษาข้อตกลงฉบับนี้ไว้กับสำเนาของบริการและเอกสารทั้งหมดที่ประกอบรวมเป็นบริการนี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะป้องกันไม่ให้มีการคัดลอกหรือแจกจ่ายบริการนี้ออกไปโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากการให้อนุญาตตามที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ Finecast ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้มีสิทธิโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือข้อมูลความลับทางการค้าของ Finecast และ/หรือผู้อนุญาต

2.2 ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาต Finecast อาจใช้บริการเพื่อรวมทรัพย์สินทางปัญญาภายนอกบางประการ ("ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาต") เข้าในบริการ โดยผ่านข้อตกลงกับผู้อนุญาต Finecast ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุญาตจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้อนุญาต และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาจะยังคงอยู่กับผู้อนุญาต 3. คำสั่งระงับ

ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าการละเมิดหรือคุกคามการละเมิดสัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้อาจนำไปสู่อาการบาดเจ็บที่ไม่สามารถรักษาได้ โดยเงินค่าเสียหายนั้นจะไม่สามารถชดเชยได้อย่างเพียงพอและ Finecast มีสิทธิ์สั่งระงับโดยชั่วคราวหรือถาวรเืพ่อคืนสถานะให้กับผู้ใช้จากการละเมิดหรือคุกคามดังกล่าว ไม่มีเนื้อหาส่วนใดในส่วนที่ 3 นี้จะถูกตีความว่าเป็นการป้องกันไม่ให้ Finecast ดำเนินการแก้ไขใดๆ ทั้งหมดที่สามารถทำได้ รวมถึงการเรียกค่าเสียหายจากผู้ใช้ 4. ไม่มีการรับประกัน ไม่มีการรับผิดต่อความเสียหาย ไม่มีข้อมูลสนับสนุน

4.1 ไม่มีการรับประกัน ผู้ใช้รับทราบว่าบริการนี้อาจมัข้อผิดพลาดและข้อบกพร่องในการให้บริการ บริการนี้ให้บริการในแบบ “ตามที่เป็นจริง” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ที่ระบุไว้หรือมีผลซึ่งรวมถึงการรับประกันคุณภาพความพึงพอใจ ความสามารถทางการค้า การไม่ละเมิด หรือความพร้อมในวัตถุประสงค์ทางใดทางหนึ่ง ความเสี่ยงทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพของบริการขึ้นอยู่กับผู้ใช้ หากมีการพิสูจน์ว่ามีข้อบกพร่องดังต่อไปนี้โดยผู้ใช้ ผู้ใช้จะถือว่าเป็นหน้าที่ทั้งหมดในการบริการหรือการซ่อมแซมที่จำเป็นทั้งหมด ไม่ใช่ FINECAST Finecast ไม่รับประกันการให้บริการที่ต่อเนื่อง ปราศจากข้อผิดพลาด ปลอดภัย หรือปราศจากไวรัส โดยไม่จำกัดสิ่งที่กล่าวมาแล้ว การปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ถือเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงนี้

4.2 ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด FINECAST ผู้ดูแล บริษัทย่อย หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ หรือพนักงาน ตัวแทน เจ้าหน้าที่ และ/หรือกรรมการข้างต้น จะต้องรับผิดต่อความเสียหายใดๆ ก็ตาม ทั้งความเสียหายทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง บทลงโทษพิเศษ หรือความเสียหายอื่น ๆ หรือการสูญเสียผลกำไร ข้อมูล หรือธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้บริการได้ แม้ในกรณีที่ได้รับการแนะนำถึงโอกาสเกิดความเสียหายดังกล่าว

4.3 ไม่มีการสนับสนุน Finecast ไม่ให้การสนับสนุนการรับประกันใดๆ สำหรับบริการ อย่างไรก็ตาม Finecast อาจมีการระบุที่อยู่อีเมลและ/หรือฟอรัมเพื่อให้ผู้ใช้ส่งคำถามและ/หรือความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบริการเอาไว้ อย่างไรก็ตาม Finecast ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันความถูกต้องของข้อความหรือคำแนะนำใดๆ ที่ให้ไว้ในการตอบกลับอีเมลของผู้ใช้และ/หรือการโพสต์ในฟอรัม

5. การระงับข้อพิพาทและการเลือกใช้กฎหมาย

5.1 วิธีแก้ไขปัญหาอย่างไม่เป็นทางการ เพื่ออำนวยความสะดวกในการระงับข้อโต้แย้งที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงฉบับนี้ (“ข้อโต้แย้ง”) คุณและ Finecast ยินยอมที่จะมีการแก้ไขข้อพิพาทครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลาอย่างน้อย 30 วันก่อนการดำเนินการใดๆ ในศาล

5.2 ไม่มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณและ Finecast ตกลงที่จะจำกัดข้อพิพาทระหว่างคุณและ Finecast ไว้เป็นรายบุคคล ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ห้ามมิให้มีการตัดสินหรือการดำเนินการระงับข้อพิพาทอื่นๆ ร่วมกับผู้อื่นหรือตัดสินตามหลักเกณฑ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม

5.3 การเลือกใช้กฎหมายและสถานที่ แต่ละฝ่ายตกลงที่จะยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลเฉพาะบุคคลของศาลอังกฤษ การสร้างและการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้รวมถึงความสัมพันธ์ทางกฎหมายระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของอังกฤษและเวลส์โดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งของบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ละฝ่ายขอสละสิทธิ์การเรียกร้องใด ๆ ว่าสถานที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวก

6. เย็ดเตล็ด

6.1 การมีอยู่ของข้อตกลง บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ นอกเหนือจากข้อ 1.1 จะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์และมีผลบังคับแม้หลังจากสิ้นสุดข้อตกลงนี้

6.2 การแบ่งและกำหนด หากบทบัญญัติใดๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องได้รับการแก้ไขในขอบเขตขั้นต่ำที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องและบังคับใช้ได้ โดยที่ความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งหมดของข้อตกลงนี้จะไม่ได้รับผลกระทบไหด้วย ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์เป็นผู้กำหนดข้อตกลงนี้

6.3 ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงฉบับนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาในที่นี้ซึ่งเกี่ยวข้องกันในที่นี้ และมีผลแทนที่การเจรจาด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร ภาระผูกพัน และความเข้าใจของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายก่อนหน้าทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินการโดยผู้ใช้จะไม่มีผลใดๆ เว้นแต่จะมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงและตกลงและลงนามโดย Finecast และผู้ใช้ Finecast สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในข้อตกลงฉบับนี้ได้ทุกเมื่อที่มีการแจ้งให้ผู้ใช้ทราบบนหน้าเว็บไซต์ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลเมื่อมีประกาศแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และการใช้บริการต่อไปของผู้ใช้หลังจากแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดโดย Finecast จะถือเป็นการยอมรับของผู้ใช้และตกลงที่จะผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

6.4 สิทธิ์ของบุคคลที่สาม ข้อตกลงฉบับนี้มีขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อคู่สัญญาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประโยชน์หรือนำมาบังคับใช้โดยบุคคลอื่นๆ และไม่ได้ให้สิทธิ์ใดๆ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยสัญญา (สิทธิ์ของบุคคลภายนอก) ปี 1999 ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในข้อตกลงนี้

© 2019 Finecast Finecast และโลโก้ของ Finecast เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ WPP Luxembourg Gamma SARL สงวนสิทธิ์

Ready to get started?

We’d love to hear from you. Fill out the form and a team member will be in touch right away.

Contact Th